1. หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2563

2. สิ่งที่ส่งมาด้วย

2.1 แบบฟอร์มหนังสือเชิญประหชุมที่มีบาร์โค้ดแนบติดอยู่เพื่อการลงทะเบียน (กรุณานำมาในวันประชุม) และ QR

      Code สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2562

2.2 หนังสือมอบฉันทะ 2 แบบ

2.3 ข้อบังคับบริษัทฯ หมวดว่าด้วยการประชุมผู้ถือหุ้นอบังคับบริษัทฯ หมวดว่าด้วยการประชุมผู้ถือหุ้น

2.4 เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน

2.5 สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2562

2.6 เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 4 (ประวัติการจ่ายเงินปันผล)

2.7 เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 5

(ก) ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการ

(ข) ข้อบังคับบริษัทฯ หมวดว่าด้วยคณะกรรมการ

(ค) นิยามเกี่ยวกับกรรมการอิสระ

(ง) หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

2.8 เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 6 (ค่าตอบแทนกรรมการ)

2.9 เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 7 (ประวัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี)

2.10 แผนที่โรงแรมที่จัดประชุม

 

 

หมายเหตุ.- สำหรับสิ่งที่ส่งมาด้วย 2.1 เป็นแบบฟอร์มที่ทาง TSD เป็นผู้จัดทำ และจะส่งพร้อมหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น