ข่าวความเคลื่อนไหว

 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2565

Minutes of the Annual General Shareholders Metting 1/2022

 

ภาพการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565

VDO Shareholder Meeting No.1/2022

 

แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2565 

To report the Resolutions of the Ordinary Shareholder’s Meeting No. 1/2022

 

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2565

Invitation to the Shareholder Meeting No.1/2022

 

แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท โรงงานผ้าไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565

Resolution of the Board of Directors of Thai Textile Industry Public Company Limited 1/2022

 

การเสนอเพิ่มวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ

Adding Agendas and Recommending an Individual to be a Director of the Company

 

ขอแจ้งวันหยุดประเพณีประจำปี 2565

Company's Holidays for the year 2022