ข่าวความเคลื่อนไหว

รายงานการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2563

Minutes of the Annual General Shareholders Metting 1/2020

 

ภาพการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563

VDO Shareholder Meeting No.1/2020

 

แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2563

To report the Resolutions of the Ordinary Shareholder’s Meeting No. 1/2020

 

แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2563

Change of Location for Annual General Shareholders Meeting 1/2020

 

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1)

Annual company information filing (56-1)

 

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2563

Invitation to the Shareholder Meeting No.1/2020

 

แนวปฏิบัติสำหรับผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

เนื่องด้วยการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)

 

แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท โรงงานผ้าไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 

Thai Textile Industry Puplic Company Limited Board of Directors Decisions for 1/2020

การเสนอเพิ่มวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ 

Adding Agendas and Recommending an Individual to be a Director of the Company

 

ขอแจ้งวันหยุดประเพณีประจำปี 2563

Company's Holidays for the year 2020