“สร้างคุณภาพ เพิ่มประสิทธิผล ต้นทุนลด ส่งมอบตรงเวลา รักษาสิ่งแวดล้อม”

ด้านคุณภาพ

            พวกเราจะปฏิบัติทุกวิถีทางที่จะทำให้ คุณภาพเป็นไปตามข้อกำหนด และเป็นที่พอใจของลูกค้า  โดยให้มีกากำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต บุคลากร และการส่งมอบให้ตรงเวลา ภายใต้ต้นทุนที่เหมาะสม

 

ด้านสิ่งแวดล้อม

            พวกเราจะรักษาสิ่งแวดล้อมในทุกเรื่อง ให้เป็นไปตามกฎหมาย มีการป้องกันเหตุอันตราย รวมทั้งการใช้ทรัพยาการอย่างมีประสิทธิภาพ แก้ไขและป้องกันปัญหาไม่ให้มีผลกระทบต่อส่วนรวม ทั้งภายในและภายนอก โดยมีการสร้างจิตสำนึกให้กับทุกคนในด้านสิ่งแวดล้อม และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

 

นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมการทำงาน

            บริษัทฯ ถือว่าพนักงานทุกคนเป็นทรัพยากรบุคคลอันมีค่ายิ่ง บริษัทฯ จะดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ควบคู่ไปกับหน้าที่ประจำของพนักงานจึงได้กำหนดนโยบายดังนี้

  1. ความปลอดภัยในการทำงานเป็นหน้าที่ของพนักงานทุกคนที่ต้องร่วมมือกันปฏิบัติเพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อตนเองและผู้อื่น
  2. ความปลอดภัยในการทำงานเป็นความรับผิดชอบของผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น
  3. บริษัทฯ จะส่งเสริมให้มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อม และวิธีปฏิบัติงานที่ปลอดภัยตลอดจนการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายที่เหมาะสม
  4. บริษัทฯ จะปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และ/หรือ มาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานที่ราชการกำหนด
  5. บริษัทฯ กำหนดให้คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เป็นผู้กำหนดแผนงานโครงการด้านความปลอดภัย
  6. บริษัทฯ จะจัดให้มีการติดตามผล และการประเมินผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยตามนโยบายเพื่อควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติอย่างจริงจังและเกิดประโยชน์สูงสุด